• Team indeling en selectie

  De vereniging streeft naar een duidelijk en transparant selectiebeleid. De samenstelling van teams is gericht op de persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van de spelers. Uitgangspunt is de KNVB leeftijdsindeling

  • Mini’s : 4 - 6 jaar

  • (JO8 of JO9) : 6 - 8 jaar, 7-8 spelers per team

  • (JO11) : 8 - 10 jaar, 8-9 spelers per team

  • (JO13) : 10 - 12 jaar, 13-14 spelers per team

  • (JO15) : 12 - 14 jaar, 13-14 spelers per team

  • (JO17) : 14 - 16 jaar, 13-14 spelers per team

  • (JO19) : 16 - 18 jaar, 13-14 spelers per team 

  Het bovengenoemde aantal spelers is de gewenste situatie. Het actuele ledenbestand kan leiden tot een hoger aantal spelers per team. In dat geval kan de teamleiding ervoor kiezen elke wedstrijd een speler uit te sluiten. Dit gebeurt op toerbeurt en op basis van een, aan het begin van de competitie, opgesteld schema.

  De Eli-jeugdafdeling heeft de ambitie om het 1e team van elke leeftijdscategorie in de 1e klasse of hoger te laten voetballen. Daarbij is het streven om alle spelers te laten uitkomen op het niveau dat bij hen past en de onderlinge verschillen binnen het team zo klein mogelijk te houden. Dit betekent dat binnen elke leeftijdscategorie de ‘beste’ spelers in het hoogste team worden ingedeeld. 

  De omvang van de voetbalvereniging Eli vraagt echter om een gepast selectiebeleid. Bij de selectie voor de 1e teams gelden de volgende criteria:

  • Ontwikkelpotentie

  • Vaardigheid: techniek / inzicht / tactiek

  • Motivatie: mentaliteit / instelling

  • Aanleg: fysieke aspecten

  • Bij selectieteams wordt ook gekeken naar de positie in het veld 

  Tevens streeft de vereniging er na om voor de selectieteams een balans te vinden tussen eerste-en tweedejaars spelers binnen de leeftijdsindeling, waarbij de tweedejaars spelers hun kennis en ervaring overbrengen. 

  De Technische Commissie (DTC) is inhoudelijk verantwoordelijk voor de teamindeling. Voorzitter jeugdcommissie controleert samen met het (hoofd)bestuurslid Jeugdzaken of de stappen in het jaarproces zorgvuldig doorlopen zijn en geeft decharge.

  Jaarproces 

  • December uitsturen evaluatieformulier 1e helft van het seizoen (2x per seizoen wordt er een evaluatieformulier ingevuld door alle trainers/leiders)
  • In de winterstop wordt per team een evaluatiegesprek gepland waarin o.a. de formulieren doorgenomen worden.
  • 3e week van maart wordt door ledenadministratie de uitvraag gedaan welke spelers en trainers door zullen gaan. Uiterlijk eind maart dient duidelijk te worden welke spelers/trainers zullen stoppen
  • De verantwoordelijke voor de ledenadministratie stelt in de 1e week van april een overzicht op van de in te delen spelers naar leeftijd. (aantallen per leeftijdscategorie)
  • 2e week april maakt DTC op basis van deze lijst en het voetbaltechnische inzicht een eerste indeling.
  • 3e week april worden de evaluatieformulieren uitgestuurd voor de 2e helft van het seizoen. (ontvangst voor 1 mei)
  • In de eerste 2 weken van mei zullen jeugdcoördinatoren a.d.h.v. de ingevulde evaluatieformulieren individuele vragen stellen aan trainers en leiders. Er worden geen eindgesprekken gepland.
  • Daarnaast zullen deze weken worden gebruikt voor selectietrainingen en/of wedstrijden. Er kunnen bijvoorbeeld carrousel trainingen gehouden worden om de laatste keuzes en afwegingen te maken. 
  • DTC komt in de 3e week van mei, via goed overleg, tot een definitief indelingsvoorstel.
  • Laatste week van mei zal de DTC per leeftijdscategorie of per team met de beoogde begeleiding een indelingsoverleg houden. 
  • Decharge door voorzitter jeugdcommissie en (hoofd)bestuurslid Jeugdzaken.
  • Eerste week van juni worden de definitieve indelingen gepubliceerd. Spelers, teamleiding en ouders worden geacht de definitieve indeling te respecteren.

   De DTC kan spelers vervroegd in een hogere leeftijdscategorie indelen indien het aantal spelers daartoe aanleiding geeft, of als spelers hier kwalitatief aan toe zijn. Tevens kan DTC spelers dispensatie verlenen (via de KNVB, maximaal drie spelers per leeftijdscategorie) om uit te kunnen komen in de lagere leeftijdscategorie

   Spelregelbewijs

  Alle tweedejaars JO17-junioren hebben het KNVB spelregelbewijs gehaald. De ELI-jeugdafdeling ondersteunt de JO17-junioren bij het behalen van dit spelregelbewijs. Uitgangspunt is dat alle spelers dit bewijs, zelfstandig of met ondersteuning, behalen. Het niet kunnen behalen van het spelregelbewijs mag geen reden zijn om te stoppen met voetbal. Zonder spelregelbewijs is een speler niet speelgerechtigd en kan dus niet worden opgesteld.