• Jeugdbeleidsplan

 • Visie ELI Jeugd en Doelen

  “Het beste uit de ELI-jeugd naar boven”

  Sociale plek
  De ELI-jeugdafdeling streeft ernaar een belangrijke sociale plek te zijn voor jongens en meisjes in Lieshout. Iedereen is welkom. Op het sportpark leren kinderen voetballen door te voetballen. Daarvoor worden er trainingen, oefenwedstrijden, competitiewedstrijden en toernooien georganiseerd. Naast het voetbal organiseert de ELI-jeugdafdeling nevenactiviteiten voor elke leeftijdscategorie, waarbij voetbal en plezier centraal staan (o.a. e-sports, zaalvoetbal, straatvoetbal, sinterklaas, jeugdkamp).

  Goed teamklimaat
  Wij zien voetbal als een teamsport waarbij de prestatie voortkomt uit samenspel. Dat vraagt dat kinderen leren omgaan met elkaar en met onderlinge verschillen zoals leeftijd, geslacht, talent, gedrag en achtergrond. Een goed teamklimaat biedt ook ruimte voor persoonlijk ontwikkeling waarbij het individuele talent tot zijn recht komt. Iedereen die betrokken is bij de ELI-jeugdafdeling draagt actief bij aan een goed teamklimaat, zodat spelers zich op hun gemak voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Vanuit een positieve grondhouding wordt vertrouwen gegeven aan de spelers.

  Sportiviteit en respect
  De sociaal-emotionele ontwikkeling in het ELI-voetbal wordt gedragen door de waarden ‘sportiviteit’ en ‘respect’. Bij voetbal hoort winnen, verliezen en het omgaan met gezag. Door het voetbal kunnen kinderen leren hierin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit zal ze ook van pas komen in het leven buiten het voetbalveld. Als uiting van sportiviteit en respect geven de ELI-spelers voor en na de wedstrijd, ongeacht de uitslag, de tegenstanders en de scheidsrechters een hand.

  Positief coachen
  De teamleiding geeft grenzen aan en is consequent en voorspelbaar. De trainers en leiders hebben een voorbeeldfunctie en denken en werken vanuit de principes van positief coachen. Het resultaat van wedstrijden is ondergeschikt aan de persoonlijke ontwikkeling van de spelers. Als spelers het moeilijk hebben, kunnen zij rekenen op de steun van de teamleiding en de jeugdambassadeur.

  Rol ouders
  Wij zijn heel blij met de aanwezigheid van ouders bij wedstrijden en trainingen. Positief en plezierig aanmoedigen helpt niet alleen het eigen kind maar het hele team. Bij voetbal hoort winnen en verliezen, dus ook complimenteren en troosten. Voor vervoer naar uitwedstrijden rekenen we op de hulp van ouders. De tactiek bij de training en de wedstrijden is in handen van de teamleiding. Hoe goed bedoeld ook, bemoeien met de opstelling of mee coachen vanaf de zijlijn brengt de spelers vooral in verwarring.
  Bij vragen en/of suggesties is de teamleiding uw eerste aanspreekpunt. De teamleiding spreekt ouders aan op verstorend gedrag langs de lijn. Ouders geven dus ook invulling aan de waarden ‘sportiviteit’ en ‘respect’.

  Ongewenst gedrag
  Helaas moeten we in deze tijd ook aandacht besteden aan het thema ‘ongewenst gedrag’. Hieronder verstaan wij pesten, discriminatie, agressie maar ook seksuele intimidatie. De ELI-jeugdafdeling heeft een eigen regeling ‘ongewenst gedrag’. De trainers en leiders zijn alert op signalen van ongewenst gedrag. Zij spreken elkaar maar ook ouders aan op uitingen van ongewenst gedrag. Vaak gaat dit negatieve gedrag achter de rug van de teamleiding om. De jeugdcommissie is het aanspreekpunt voor ouders bij signalen en/of meldingen van ongewenst gedrag. Deze helpt met zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen.  

  Sport-gezond en prestatie
  Het voetbalspel is een uitstekende kans om de motorische ontwikkeling van een kind te bevorderen. Door spelenderwijs te trainen worden conditie, kracht en lichaamscoördinatie gestimuleerd. Bij een gezonde leefstijl horen ook gezond eten en drinken en tijdige rust. Hoewel de verantwoordelijkheid hiervoor bij de spelers/ouders ligt, wil de ELI-jeugdafdeling ook hier waar mogelijk aandacht aan geven. De begeleiding van de jeugd is gericht op het voorkomen van blessures en het bevorderen van persoonlijke hygiëne.

  Doelen
  Vanuit de visie streeft ELI de volgende kerndoelen na:
  • Behoud van jeugdleden door faciliteren sportieve en veilige voetbalomgeving;
  • Doorstroming naar de senioren;
  • Continue kwaliteitsverbetering.  

  Concreet per eind 2021:
  • Per leeftijdscategorie vanaf JO08 t/m JO19 zijn er meerdere teams;
  • Per leeftijdscategorie vanaf MO08 is er minimaal één meisjesteam;
  • Spelen de meeste selectieteams 1e klasse;

  Structuur Jeugdafdeling 

  Teamleiding
  Verenigen begint bij het team. Teams zijn de kern van de vereniging en de structuur. Op teamniveau is de betrokkenheid het grootst. Betrokken trainers, leiders, en team (ouders) nemen gezamenlijk de teamtaken op zich. Trainers en leiders De teamleiding van de jeugdteams bestaat uit een eerste trainer, één of meerdere assistent-trainers en een leider. Dit zijn voornamelijk ouders, die als vrijwilliger deze taak op zich hebben genomen. De leider is verantwoordelijk voor het functioneren van het team. Alle trainers en leiders geven het goede voorbeeld en zorgen voor een positieve teamgeest. Voor alle teams is het streven om in de teamleiding ten minste 1 ervaren trainer in te zetten. 

  Teamouder (communicatie en ouderparticipatie)
  Daarnaast is er voor elk team een teamouder die de ‘teammanagement’-taken op zich neemt omtrent communicatie en ouderparticipatie. Dit kan een leider of trainer zijn. Deze taken kunnen ook door een ouder van het team worden opgepakt. 

  De voornaamste oudertaken zijn:
  • De communicatie van en naar ouders via de teamapps;
  • Het actueel houden van teampagina's; up to date houden spelersfoto's;
  • Het benaderen en vinden van ouders voor jeugdactiviteiten;
  • Het vinden en (mede) benaderen van ouders per team voor openstaande verenigingstaken;  

  Jeugdcommissie
  De ELI-jeugdafdeling wordt geleid door de jeugdcommissie. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken aangaande het voetbal van de jeugdleden tot en met 18 jaar. De jeugdcommissie legt verantwoording af aan het ELI-bestuur. De jeugdcommissie bestaat uit: 

  Vacature

  Hoofd Jeugdcommissie

  Gabry Hiemstra

  Ledenorganisatie

  Paul van Kuijeren

  Technische jeugdcommissie

  Pieter Manders

  Wedstrijdsecretariaat Jeugd

  Silvie Bollars

  Jeugdactiviteiten


  De voornaamste taken van de ELI-jeugdcommissie zijn:
  • Leidinggeven aan de jeugdafdeling;
  • Contacten onderhouden met (actieve) leden binnen de jeugdafdeling;
  • Ontwikkelen van visie en meerjarenbeleid voor het ELI-jeugdvoetbal;
  • Opstellen van een jaarplan inclusief budget;
  • Toezicht houden op de realisatie van het jeugdplan;
  • Coördinatie van diverse (sub)commissies- en werkgroepen binnen de jeugdafdeling.  

  Commissies
  De uitvoering van specifieke taken uit het jeugdplan is ondergebracht bij commissies. De ELI-jeugdafdeling wil voorkomen dat essentiële taken rusten op de schouders van één persoon. De commissies werken onder verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De commissieleden worden benoemd door de jeugdcommissie. Elke commissie heeft een coördinator. Deze is het eerste aanspreekpunt en verzorgt de afstemming met de jeugdcommissie.  

  - Technische jeugdcommissie;
  • Trainen-en coachen trainers-en leiders
  • Voetbaltechnisch jeugdplan
  • Teamindeling  

  - Ledenorganisatie;
  • Ledenadministratie
  • Ledenwerving
  • Introductie en contact onderhouden met leden  

  - Toernooien;
  • Organiseren ELI-jeugdtoernooien
  • Organisatie deelname toernooien bij andere verenigingen  

  - Jeugdactiviteiten;
  • Organisatie niet-voetbalactiviteiten  

  - Communicatie;
  • Pr en communicatie
  • Ondersteuning redactie en opmaak  

  Voetbal  

  Technische jeugdcommissie
  De technische commissie is verantwoordelijk voor het voetballen. De commissie bestaat uit diverse groepscoördinatoren per leeftijdscategorie:
  • Mini’s + JO08
  • JO09 t/m JO13
  • JO15
  • JO17 t/m JO19
  • JO23
  • MO08 t/m MO15  

  In bijlage II staat de indeling groepscoördinatoren van het actuele seizoen. De structuur en de belangrijkste taken van de groepscoördinatoren staan nader uitgewerkt in het technische jeugdplan (TJP).  

  Deze taken zijn:
  • Het trainen en coachen trainers en leiders;
  • Het onderhouden van het voetbaltechnisch jeugdplan;
  • De jaarlijkse teamindeling;
  • De eerstelijns pedagogische ondersteuning;
  • Het onderhouden van het voetbalnetwerk en kennis;
  • Technische jeugdplan (TJP); 

  De technische jeugdcommissie stelt het technische jeugdplan op. In het TJP staan ook voor trainers en leiders, per leeftijdscategorie, de volgende onderwerpen.  

  Deze onderwerpen zijn:
  • Afspraken om aan te houden;
  • Leeftijdskenmerken;
  • Spelregels;
  • Uitgangspunten bij wedstrijden en trainingen;
  • Voetbaldoelstelling;
  • Aandachtspunten voor de trainers;
  • Positief coachen voor de leiders;  

  Voorbeeldoefeningen en samenstelling van een voetbaltraining (standaardisering oefenvormen).
  Het TJP is zoveel mogelijk gebaseerd op de opleidingsvisie van de KNVB en het uitgangspunt is dat trainers en leiders zoveel mogelijk handelen vanuit het technisch jeugdplan. In het TJP heeft het onderwerp "Train de Trainers" (de wijze waarop trainers en leiders worden ondersteund binnen de vereniging) bijzondere aandacht. Jeugdtrainers en -leiders hebben een grote invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling én de prestaties van spelers. Goede trainers en leiders zijn essentieel voor een plezierig en veilig leerklimaat binnen de club. Naast voetbalinhoudelijke kennis, is een goede (jeugd)trainer en of jeugdleider zich bewust van zijn pedagogische/didactische rol, stelt hij/zij het plezier en de ontwikkeling van jeugdspelers centraal, en is hij/zij in staat om een positieve sfeer te scheppen bij trainingen en wedstrijden.  

  Teamindeling
  De vereniging streeft naar een duidelijk en transparant selectiebeleid. De samenstelling van teams is gericht op de persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van de spelers. Uitgangspunt is de KNVB-leeftijdsindeling. In bijlage III - teamindeling staan het proces en criteria van indelen en selecteren nader uitgewerkt. 

  Wedstrijden
  Verder geldt binnen ELI het uitgangspunt dat iedere speler recht heeft op evenveel speelminuten. 

  Bij de leeftijdscategorieën O15, O17 en O19 kan van dit uitgangspuntpunt, om moverende redenen, worden afgeweken. Denk hierbij aan trainingsopkomst, fysieke gesteldheid, motivatie en inzet.

  Communicatie
  De concrete acties die volgen uit een ambitieuze visie en beleidsplan kunnen worden versterkt door een heldere communicatie. Maar al te vaak veroorzaken ‘communicatieproblemen’ in een vereniging misverstanden en irritaties met alle gevolgen van dien. Goed bedoelde acties vallen verkeerd omdat het bericht van de een door de ander niet (goed) wordt ontvangen. ELI is hierop geen uitzondering.  

  Verenigings-en teamcommunicatie
  Met de structuur in de ELI-jeugdafdeling wordt een efficiënte organisatie beoogd. We proberen met onze spaarzame vrije tijd die we in de vereniging steken het maximale resultaat te bereiken. Duidelijkheid en openheid zijn hierbij van groot belang. De afspraken die we maken worden helder gecommuniceerd. Spelers, ouders, trainers, leiders en andere betrokkenen weten voor ‘welke zaken’
  ze bij ‘wie’ terechtkunnen. Afspraken zijn niet vrijblijvend, we spreken elkaar daar ook op aan. Centraal in de structuur in de communicatie tussen de vereniging en ouders staan de teamouders. Zij verbinden en communiceren.  

  Positieve feedback
  We proberen allemaal "Het beste uit de ELI-jeugd naar boven te halen". Het kan natuurlijk altijd beter, dat geldt ook voor verenigingszaken. Mopperen en klagen lucht soms even op maar positieve feedback werkt het beste. We staan open voor suggesties en ideeën voor verbeteringen. 

  Techniek
  De ELI-jeugdafdeling wil optimaal gebruik maken van de techniek van deze tijd. Door zoveel mogelijk ‘papierloos’ te werken kunnen we ook hier veel tijd en moeite besparen. Alle betrokkenen bij de ELI-jeugdafdeling gebruiken internet en zijn per email bereikbaar. Via de website www.rkvveli.nl is alle relevante informatie over de organisatie van de jeugdafdeling, teaminformatie,

  wedstrijdprogramma, uitslagen, standen, activiteiten, nieuwsflitsen etc. beschikbaar. Naast de website is ELI te vinden op Facebook. Teamleiding en ouders kunnen gebruik maken van WhatsApp en e-mail voor snelle berichtgeving over het team naar elkaar.  

  Positief berichten
  Voor de communicatie op alle media geldt dat we positief berichten. Met interessante berichten en beelden promoten we de ELI-jeugd naar de buitenwereld. Foto’s en films kunnen ook verkeerd worden gebruikt. We hebben daarom afgesproken dat in de kleedkamers geen opnames worden gemaakt.

 • Bijlage I - (Gedrags) regels en afspraken

  Afspraken wedstrijden 

  • Spelers leveren een positieve bijdrage aan de wedstrijd; een goede inzet en respectvolle omgang met leiders, medespelers, tegenpartij en scheidsrechter zijn een vereiste;
  • Leiders en spelers zijn bij thuiswedstrijden;
  • O17-O19-jeugd: uiterlijk 60 minuten voor aanvang aanwezig;
  • O13-O15-jeugd: uiterlijk 45 minuten voor aanvang aanwezig;
  • O8-O11-jeugd: uiterlijk 30 minuten voor aanvang aanwezig;
  • Bij uitwedstrijden zijn leiders en spelers uiterlijk 5 minuten voor vertrek aanwezig;
  • Afmelden bij verhindering is verplicht; telefonisch, rechtstreeks bij de leider;
  • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht;
  • Voor aanvang van de wedstrijd mogen spelers niet in de materiaalruimte komen; de leider pakt de benodigde spullen;
  • Spelers helpen mee met het dragen van de spullen en schoonmaken van de kleedkamer, al dan niet volgens een dienstrooster;
  • Na de wedstrijd gezamenlijk douchen hoort erbij; het dragen van badslippers is daarbij verplicht;
  • In de dug-out bevinden zich alleen de leider(s) en wisselspelers;
  • In en nabij de kleedkamers is het gebruik van alle soorten mobiele telefoons als ook foto- en filmapparatuur verboden;
  • Bij de O8 t/m O9-jeugd verblijven ouders 5 à 10 minuten voor en na de wedstrijd niet in de kleedkamer; vanaf de O11-jeugd komen ouders niet in de kleedkamer;
  • Ouders helpen mee met het klaarzetten en opruimen van de goals en overige wedstrijdveldbenodigdheden;
  • Ouders laten het coachen van spelers over aan de leiders;  

  NB: Spelregelbewijs
  Alle tweedejaars O17-junioren hebben het KNVB-spelregelbewijs gehaald. De ELI-jeugdafdeling ondersteunt de O17-junioren bij het behalen van dit spelregelbewijs. Uitgangspunt is dat alle spelers dit bewijs zelfstandig of met ondersteuning behalen. Het niet kunnen behalen van het spelregelbewijs mag geen reden zijn om te stoppen met voetbal. Zonder spelregelbewijs is een speler niet speelgerechtigd en kan dus niet worden opgesteld.  

  Afspraken trainingen 

  • Trainer(s) en spelers zijn uiterlijk 10 minuten voor aanvang aanwezig.
  • Afmelden bij verhindering is verplicht; telefonisch, rechtstreeks bij de trainer.
  • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
  • Spelers leggen tassen, jassen en andere spullen in de kleedkamer.
  • Voor aanvang van de training mogen spelers niet in de materiaalruimte komen; de trainer pakt de benodigde spullen.
  • Spelers helpen mee met het dragen, klaarzetten en opruimen van de spullen, al dan niet volgens een dienstrooster.
  • Spelers krijgen één of meerdere ballen van de eigen trainer bij aankomst op het trainingsveld.
  • Spelers leveren een positieve bijdrage aan de training; een goede inzet en respectvolle omgang met trainers en medespelers zijn een vereiste.
  • Niemand gaat eerder weg, tenzij van tevoren afgesproken.
  • Op het trainingsveld bevinden zich alleen de trainer(s) en spelers.
  • In en nabij de kleedkamers is het gebruik van alle soorten mobiele telefoons als ook foto- en filmapparatuur verboden.
  • Ouders laten het trainen van spelers over aan de trainer(s).

 • Bijlage II – Indeling groepscoördinatoren seizoen 2023-2024

   

  Leeftijdscategorie

  Groepscoördinator

  Tel.nr.

  Mini’s + JO08

  Rob Spijkers

  06 46288580

  JO09 t/m JO13

  Paul van Kuijeren

  06 52545374

   

   

   

  JO15 t/m JO19

  Ad van den Hurk

  06 53241918

   

     

  MO08 t/m MO17

  Maike van Veggel

  06 10503171

  MO08 t/m MO17

  Nicole Verstappen

  06 20809046

  Voor de indeling van trainers en leiders verwijzen wij u naar de Teamindeling op de website

 • Bijlage III - Teamindeling en -selectie

  De vereniging streeft naar een duidelijk en transparant selectiebeleid. De samenstelling van teams is gericht op de persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van de spelers. Uitgangspunt is de KNVB-leeftijdsindeling.  

  Teamindeling
  De samenstelling van teams is gericht op de persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van de spelers. Uitgangspunt is de leeftijdsindeling van de KNVB:  

  Mini's 5 - 6 jaar  
  JO08-JO09 6 – 8 jaar 7-9 spelers per team
  JO10-JO11 8 – 10 jaar 7-9 spelers per team
  JO12-JO13 10 – 12 jaar 13-14 spelers per team
  JO14-JO15 12 – 14 jaar 13-14 spelers per team
  JO16-JO17 14 – 16 jaar 13-14 spelers per team
  JO18-JO19 16 – 18 jaar 13-14 spelers per team
  MO08-MO09 6 – 8 jaar 7-9 spelers per team
  MO11  8 – 10 jaar 7-9 spelers per team
  MO13  10 – 12 jaar 13-14 spelers per team
  MO15  12 – 14 jaar 13-14 spelers per team
  MO17 14 – 16 jaar 13-14 spelers per team
  MO19 16 – 18 jaar 13-14 spelers per team

   

  Het bovengenoemde aantal spelers is de gewenste situatie. Het actuele ledenbestand kan leiden tot een hoger aantal spelers per team. In dat geval kan de teamleiding ervoor kiezen elke wedstrijd een speler uit te sluiten. Dit gebeurt op toerbeurt en op basis van een, aan het begin van de competitie, opgesteld schema.

  Nieuwe jeugdleden die zich lopende het seizoen aanmelden bij ELI, worden ingedeeld op aanwijzing van de technische jeugdcommissie. Indien de teamsamenstellingen het toelaten, worden nieuwe spelers direct ingedeeld. Echter, als jeugdteams aan het maximale aantal spelers zitten, worden nieuwe leden op een wachtlijst geplaatst.

  De Eli-jeugdafdeling heeft de ambitie om het 1e team van elke leeftijdscategorie in de 1e klasse of hoger te laten voetballen. Daarbij is het streven om alle spelers te laten uitkomen op het niveau dat bij hen past en de onderlinge verschillen binnen het team zo klein mogelijk te houden. De omvang van de voetbalvereniging Eli vraagt ook om een gepast selectiebeleid.

  Bij de selectie voor de 1e teams gelden de volgende criteria: 

  • Ontwikkelpotentie;
  • Vaardigheid: techniek/inzicht/tactiek;
  • Motivatie: mentaliteit/instelling;
  • Aanleg: fysieke aspecten;
  • Bij selectieteams wordt ook gekeken naar de positie in het veld; 

  Tevens streeft de vereniging ernaar om voor de selectieteams een balans te vinden tussen eerste- en tweedejaars spelers binnen de leeftijdsindeling, waarbij de tweedejaars spelers hun kennis en ervaring overbrengen. De technische jeugdcommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor de teamindeling. De voorzitter jeugdcommissie controleert samen met het (hoofd)bestuurslid Jeugdzaken of de stappen in het jaarproces zorgvuldig doorlopen zijn en geeft decharge. 

  Jaarproces 

  • December uitsturen evaluatieformulier 1 e helft van het seizoen (2x per seizoen wordt er een evaluatieformulier ingevuld door alle trainers/leiders).
  • In de winterstop wordt per team een evaluatiegesprek gepland waarin o.a. de formulieren doorgenomen worden.
  • 3e week van maart wordt door ledenadministratie de uitvraag gedaan welke spelers en trainers door zullen gaan. Uiterlijk eind maart dient duidelijk te worden welke spelers/trainers zullen stoppen.
  • De verantwoordelijke voor de ledenadministratie stelt in de 1e week van april een overzicht op van de in te delen spelers naar leeftijd (aantallen per leeftijdscategorie).
  • 2e week april maakt TJC op basis van deze lijst en het voetbaltechnische inzicht een eerste indeling.
  • 3e week april worden de evaluatieformulieren uitgestuurd voor de 2 e helft van het seizoen (ontvangst voor 1 mei).
  • In de eerste 2 weken van mei zullen jeugdcoördinatoren a.d.h.v. de ingevulde evaluatieformulieren individuele vragen stellen aan trainers en leiders. Er worden geen eindgesprekken gepland.
  • Daarnaast zullen deze weken worden gebruikt voor selectietrainingen en/of wedstrijden. Er kunnen bijvoorbeeld carrouseltrainingen gehouden worden om de laatste keuzes en afwegingen te maken.
  • TJC komt in de 3e week van mei, via goed overleg, tot een definitief indelingsvoorstel.
  • Laatste week van mei zal de technische jeugdcommissie per leeftijdscategorie of per team met de beoogde begeleiding een indelingsoverleg houden.
  • Decharge door hoofd jeugdcommissie en (hoofd)bestuurslid Jeugdzaken.
  • Eerste week van juni worden de definitieve indelingen gepubliceerd. Spelers, teamleiding en ouders worden geacht de definitieve indeling te respecteren. 

  De technische jeugdcommissie kan spelers vervroegd in een hogere leeftijdscategorie indelen indien het aantal spelers daartoe aanleiding geeft, of wanneer spelers hier kwalitatief aan toe zijn. Tevens kan de technische jeugdcommissie spelers dispensatie verlenen (via de KNVB, maximaal drie spelers per leeftijdscategorie) om uit te kunnen komen in de lagere leeftijdscategorie. 

  (c) ELI Jeugdbeleidsplan Januari 2023