• Protocol cameratoezicht

  Inleiding

  Het complex van RKVV ELI wordt dagelijks bezocht door leden, bezoekers, vrijwilligers en leveranciers. Het bestuur vindt het noodzakelijk om middels cameratoezicht de belangen en de eigendommen van de vereniging, haar leden en bezoekers waar mogelijk te beschermen.
  In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.
  Door het cameratoezicht worden persoonsgegevens verwerkt. Met dit protocol geeft RKVV ELI informatie over de wijze waarop zij omgaat met (de verwerking van) persoonsgegevens in dit kader.

  Artikel 1. Doel van het cameratoezicht

  1. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de eigendommen van RKVV ELI en de eigendommen van leden en bezoekers tegen diefstal en/of vernieling. Verder dient het cameratoezicht ter bescherming van de veiligheid van de aanwezigen op het complex dan wel het bevorderen van het gevoel van veiligheid en kan het bijdragen aan preventie van onwenselijk gedrag. Op deze wijze is 24 uur per dag toezicht mogelijk. Tevens kan het cameratoezicht leiden tot herkenning of identificatie van personen die bij incidenten betrokken zijn geweest dan wel ondersteuning bieden bij opsporing van strafbare feiten. Ook kunnen camerabeelden dienen als bewijsmateriaal in een gerechtelijke procedure.
  2. Zonder het cameratoezicht is RKVV ELI niet in staat om de hiervoor genoemde doeleinden te verwezenlijken. Daarom is het cameratoezicht noodzakelijk.
  3. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel geweld, diefstal en vernieling te voorkomen.
  4. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.

  Artikel 2. Grondslag voor de verwerkingen van persoonsgegevens

  1. De met het cameratoezicht gepaard gaande verwerkingen van persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van RKVV ELI, haar leden, bezoekers, vrijwilligers en leveranciers (art. 6 lid 1 onder f AVG). Deze belangen bestaan uit het beheer van de goederen van RKVV ELI en uit de veiligheid van haar leden, bezoekers, vrijwilligers en leveranciers. RKVV ELI heeft bij haar overwegingen omtrent het cameratoezicht zoveel als mogelijk rekening gehouden met de belangen van de personen van wie gegevens worden verwerkt. Dat blijkt uit de overwegingen die in het kader van het cameratoezicht door RKVV ELI zijn gemaakt.

  Artikel 3. Informeren van betrokkenen

  1. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels borden bij de hoofdingang van het complex. Daarnaast is het volledige protocol gepubliceerd op de website van RKVV ELI.
  2. Bezoekers gaan met het betreden van het voetbalcomplex akkoord met het maken van beeldopnames.

  Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden

  1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van RKVV ELI.
  2. Het bestuur zal een lid van het bestuur alsmede een vervanger aanwijzen (de vervanger hoeft geen lid van het bestuur te zijn) voor het dagelijks beheer van het systeem. Alleen dit bestuurslid en zijn vervanger zijn namens het bestuur bevoegd camerabeelden te bekijken.
  3. Het bestuurslid en zijn vervanger die het dagelijks beheer voeren stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van RKVV ELI.
  4. Het bestuur draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een incident is veiliggesteld.
  5. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de politie of officier van justitie, ter beschikking gesteld.

  Artikel 5. Rechten ten aanzien van opgenomen beeldmateriaal

  1. Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.
  2. Alleen het bestuur kan besluiten tot het inzien van camerabeelden.
  3. Het is niet de intentie van RKVV ELI om dit daadwerkelijk te doen. Dit vindt alleen plaats als er een incident (d.w.z. geweld, inbraak, vernieling, vermissing en/of diefstal van geld of goederen etc.) heeft plaatsgevonden.
  4. Indien leden, vrijwilligers, ouders en/of bezoekers gerichte aanleiding hebben om camerabeelden te laten raadplegen dan kunnen zij schriftelijk een verzoek tot raadpleging van camerabeelden indienen bij het bestuur van RKVV ELI door het sturen van een mail naar secretaris@rkvveli.nl . Bij het indienen van een aanvraag dient de betrokkene aan te geven waar, op welk tijdstip en in welke tijdsbestek de beelden zijn gemaakt.
  5. Het bestuur van RKVV ELI beslist binnen 7 dagen op een verzoek tot raadpleging van beeldmateriaal. De beslissingen naar aanleiding van deze verzoeken worden vastgelegd in een register.
  6. Beeldmateriaal mag alleen door het hiervoor aangewezen bestuurslid en zijn vervanger worden bekeken. 
  7. Op basis van de AVG heeft de betrokkene diverse rechten. De betrokkene heeft het recht om RKVV ELI te verzoeken om inzage (art 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG) en gegevenswissing (art. 17 AVG). Ook heeft de betrokkene het recht om RKVV ELI te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft de betrokkene het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

  Voor gebruikmaking van één of meer van deze rechten kan contact worden opgenomen met het bestuur.

  Los van bovenstaande rechten, bestaat altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Artikel 6. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

  1. Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie.
  2. Het bestuur zal een verzoek van de politie om ter beschikking stelling van beeldmateriaal voor advies voorleggen aan de vertrouwenscontactpersoon.
  3. De persoon die namens de politie de beelden in ontvangst neemt dient zich van tevoren te legitimeren. Deze persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal.

  Artikel 7. Het camerasysteem en de beveiliging

  1. Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten (statisch) systeem.
  2. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken binnen het voetbalcomplex. De locaties van de camera’s zijn: nabij de hoofdingang, in de kantine, onder de overkapping tussen kantine en kleedaccommodatie en nabij het hoofdveld. Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.
  3. Er worden géén opnames gemaakt in kleedkamers en toiletten.
  4. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.
  5. De locatie waar de beelden worden opgeslagen is afgesloten voor derden. Alleen het daartoe bevoegde bestuurslid en zijn vervanger hebben toegang tot het beeldmateriaal. Op verzoek van het bestuurslid of zijn vervanger kan leverancier gevraagd worden om bij werkzaamheden de juiste werking van het systeem te waarborgen.
  6. Beelden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is, doch maximaal voor een periode van 4 weken.
  7. Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden bewaard tot het incident is afgehandeld.
  8. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.

  Artikel 8. Vaststelling en publicatie protocol

  1. Dit protocol zal via de website van RKVV ELI worden gepubliceerd.
  2. Dit protocol kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden vooraf aangekondigd via de website.
  3. Vragen over dit protocol kunnen worden gesteld aan het bestuur van RKVV ELI.
  4. Klachten aangaande het cameratoezicht dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van RKVV ELI.

  Lieshout, juni 2023