• Teamindelingen, hoe komen ze tot stand?

 • Jaarlijks staan een aantal vrijwilligers voor een lastige taak; het indelen van de teams voor het nieuwe
  seizoen. Zodra de nieuwe teamindelingen bekend gemaakt zijn, geeft dit meestal enorm veel stof tot
  praten. Daarom willen wij - via deze weg - uitleggen hoe deze indelingen tot stand komen. 

  ELI is een gezellige familievereniging met circa 500 leden, waarvan 230 jeugdspelers verdeeld over de diverse jeugdteams. Dit brengt met zich mee dat vastgestelde uitgangspunten niet altijd kunnen worden gevolgd en dat het vaak onmogelijk is er voor te zorgen dat iedereen met de vastgestelde indeling tevreden is. Men zal de bepaalde indelingen toch moeten aanvaarden en wanneer de indeling eenmaal definitief is vastgesteld, wordt die nog slechts bij hoge uitzondering gewijzigd.

  Voetballen op het juiste, bij de speler passende, spelniveau is altijd leuker en leerzamer, dan wekelijks onder of boven niveau te moeten spelen, zelfs als daar tegenover staat dat de speler bij zijn (school)vrienden in hetzelfde team zit. Leeftijd speelt in de eerste plaats een belangrijke rol, aangezien voor alle niveaus een maximumleeftijd geldt waarvan slechts bij hoge uitzondering kan worden afgeweken. 

  Bij ELI staat het speelplezier van de jeugd altijd voorop.

  In de tekst die hierna volgt, nemen wij je mee door de procedure van de jaarlijkse teamindelingen, omdat er soms (volgens ons) te snel commentaar komt uit alle hoeken (spelers, ouders en trainers) van de vereniging. Wij hopen hierdoor meer begrip te krijgen voor onze beslissingen, ook al ben je het hier niet altijd mee eens.

  Hoe gaat dit proces?

  De teamindeling stellen we in beginsel één keer per jaar vast voor een heel seizoen. Deze vastgestelde teamindeling maken we na afloop van het lopende seizoen bekend, waarbij het streven is dit ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen te doen. Wij moeten het aantal teams (dus geen namen van spelers) en de klassen waarin we willen spelen medio juni aan de KNVB doorgeven.

  De indeling vindt plaats vanuit verenigingsbelang met oog voor het individuele lid. Daar bedoelen we mee dat altijd naar het totaalplaatje gekeken wordt, wat het beste is voor de vereniging en haar leden. Natuurlijk wordt ook het belang van ieder individueel lid in ogenschouw genomen, maar het individuele belang kan nooit zwaarder wegen dan dat van een ander individu, het team en de vereniging.

  De indeling van teams is als gevolg van steeds veranderende situaties een continu proces. Deze indeling vindt altijd zorgvuldig en op integere manier plaats op basis van de op dat moment bekende feiten en omstandigheden. Hierbij worden de belangen van de vereniging, de teams en de individuele leden allemaal goed afgewogen. Hoe we dat doen, kunnen jullie hieronder lezen.

  Hoe is de ideale situatie!?

  Heel simpel: alle spelers kunnen even goed voetballen, kunnen het allemaal uitstekend met elkaar vinden, hebben geen voorkeur bij wie ze ingedeeld worden en er zijn per leeftijdscategorie precies genoeg spelers om meerdere teams samen te stellen waarbij elke positie is ingevuld. Daarbij kunnen ook alle ouders het evengoed met elkaar vinden en is daar geen enkele voorkeur bij wie je kind in het team komt…

  Spelers tevreden, ouders/verzorgers tevreden. Fluitje van een cent en klaar in vijf minuten. Of toch niet?

  Jullie kunnen je wellicht voorstellen dat dit niet de realiteit is. De aantallen komen niet altijd even goed uit. Dit is elk jaar zo. Bovendien hebben we te maken met kinderen met verschillende talenten en vaardigheden. Kinderen zijn ook sociale wezens met een eigen karakter, gedrag en voorkeur voor andere kinderen. Daarbij kunnen karakters wel eens botsen en gedrag als afwijkend worden ervaren.

  Gelukkig maar, het zou een saaie bedoening worden als iedereen hetzelfde zou zijn. En dan verschillen ook nog de redenen om te willen voetballen. Bij sommigen staat alles in het teken van voetbal, voor anderen is het gewoon een gezellige bezigheid. En zo kunnen we nog wel even doorgaan…

  Hoe gaat het in de praktijk in zijn werk?

  Hoe proberen we dan toch tot een indeling te komen die zoveel mogelijk mensen tevreden stelt of omgekeerd tot zo min mogelijk (tijdelijke!) teleurstelling leidt?Eerst bepalen we het aantal teams dat ingedeeld moet worden op basis van:

  Aantal leden: ten tijde van het indelen gaan wij altijd uit van de meest actuele versie van het ledenbestand.
  Aantal wedstrijdspelers per team: het aantal wedstrijdspelers is afhankelijk van de leeftijdscategorie.

  Naargelang de leeftijd toeneemt, stijgt ook het aantal wedstrijdspelers per team. JO8 en JO9 spelen 6x6, JO10 – JO12 spelen 8x8 en vanaf JO13 wordt 11x11 gespeeld.

  De ervaring leert dat om uiteenlopende redenen wel eens een speler afwezig is. Daarom delen we extra spelers bij een team in. In selectieteams kunnen de aantallen verschillen.

  Als regel hanteren wij de volgende aantallen:
  - JO8, JO9, JO10 > 6 + 2 (spelers)
  - JO11 > 8 + 2 (spelers)
  - JO13 t/m JO19 > 11 + 4 (spelers)

  Samenstelling teams: als we het aantal teams hebben bepaald, gaan we de teams samenstellen op basis van o.a. leeftijd, niveau, ambitie en sociale kenmerken.

  Leeftijd: bij het indelen gaan we uit van de door de KNVB gehanteerde leeftijdsklassen op basis van het geboortejaar. Per leeftijdscategorie mogen maximaal 3 ‘oudere’ spelers worden ingedeeld: de zogenaamde dispensatiespelers. Dit aantal is aan een maximum gebonden ter voorkoming dat een jeugdteam overwegend uit ‘te oude’ spelers bestaat waardoor het een (veelal) fysiek voordeel zou kunnen hebben. Omgekeerd mag overigens wel; een jongere speler vervroegd in een hogere leeftijdscategorie plaatsen, maar dan geldt veelal een fysiek nadeel. Ook spelen sociaal emotionele leeftijd een rol.

  Niveau: het ene kind kan nu eenmaal beter of minder goed voetballen dan het andere. Met niveau wordt al snel gedacht aan voetbaltalent; balcontrole hebben en behendig met de bal zijn. Maar er komt meer bij kijken; fysieke en conditionele gesteldheid, spelinzicht, winnaarsmentaliteit, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. De wil om te leren en de durf om fouten te maken. Het kunnen toegeven van fouten en het willen ontvangen van feedback, maar ook kunnen accepteren dat je teamgenoten fouten kunnen maken.
  Communicatieve vaardigheden, sensitiviteit en sociaal vermogen. Etcetera, etcetera…

  Potentie en ontwikkelingsmogelijkheden: oefening baart kunst. Daarom trainen we ook. Iedereen kan leren (ook wij!). Daarmee houden we ook rekening bij een indeling. Het zou dus kunnen zijn dat er een kind bij jouw kind wordt ingedeeld dat iets minder goed kan voetballen, maar waarvan wij wel het vertrouwen hebben dat hij of zij dat wel snel oppakt als we daar tijdens de training wat extra aandacht aan geven.

  Ambitie: het ene kind is zeer sportief en prestatiegericht ingesteld en heeft de ambitie om het hoogst haalbare te bereiken en is bereid daarvoor hard te werken. Het andere kind is lid van de vereniging vanwege het sociale karakter, de gezelligheid en lekker een potje te ballen met vrienden om wat aan beweging te doen.
  Allebei prima, toch?

  Sociale kring: vriendjes en klas/schoolgenoten, broertjes/zusjes en – voor zover wij dat kunnen inschatten – de karakters van kinderen. Botsende karakters zullen er altijd zijn. Veelal zijn dit slechts enkele individuen. We ontkomen er echter niet altijd aan om hen samen in een team te plaatsen. Met de andere teamgenoten en door gezamenlijk vooraf goede teamafspraken te maken en elkaar tijdig op een normale manier op gedrag aan te spreken, zijn wij ervan overtuigd dat een goede sfeer binnen het team gegarandeerd kan zijn.

  Wordt de indeling bepaald door de jeugdcommissie?

  Nee, om meerdere redenen deelt de jeugdcommissie de teams niet in, maar wordt dit gedaan door de Technische commissie. De Technische commissie overlegt vooraf, tussendoor en na afloop van het seizoen met zoveel mogelijk trainers/leiders maar behoudt de doorslaggevende stem.
  Een aantal van de commissieleden hebben ook kinderen die voetballen. Wij zijn naast Technische Commissielid / Jeugdcommissielid dus ook ouder. En dan zijn we soms ook nog trainer/leider van een team.

  Oftewel, we hebben nogal wat petten op en er spelen dus nogal wat belangen; het belang van de vereniging, het belang van ons team en het belang van ons eigen kind. Hier zijn wij ons terdege van bewust.

  Wij proberen altijd vanuit het belang van alle leden en in het verenigingsbelang te handelen. Daar waar ‘tegenstrijdige’ belangen spelen, bijvoorbeeld als een commissielid moet gaan besluiten over de indeling van zijn eigen kind of zijn eigen team, zijn wij uiterst zorgvuldig in onze overwegingen en zullen de anderen een doorslaggevende stem hebben in de besluitvorming. Op deze manier waarborgen wij een integere 

  Totstandkoming van de teamindeling.

  Dit vervelende Coronajaar heeft ons geleerd dat de indelingen samenstellen voor seizoen 2021 – 2022 moeilijker waren omdat we simpelweg minder de kans hebben gekregen om de kinderen te zien voetballen.

  Blijven de indelingen gedurende het seizoen ongewijzigd?

  Ja, in beginsel wel. Maar, ondanks alle zorgvuldige overwegingen moeten we soms constateren dat iets niet werkt. Wij zijn ook maar mensen en ook wij kunnen, ondanks alle goede bedoelingen en overwegingen, een verkeerde inschatting maken van hoe een individu binnen een team past en zich daaronder voelt.

  Daarnaast kunnen zich gedurende een seizoen allerlei gebeurtenissen voordoen waarvan wij wel kunnen inschatten dat deze zich voordoen, maar niet wanneer, hoe vaak en wat de consequenties daarvan zijn.

  Spelers kunnen om uiteenlopende redenen afwezig zijn: een vakantie, een uitje, een feestje etc. Helaas zijn er ook minder leuke redenen zoals ziekte en blessures. Met een goede warming up en goed veldbeheer proberen we blessures zoveel mogelijk te voorkomen, maar helaas doen deze zich toch voor. En herstel kost tijd. Dan hebben we nog spelers die verstek moeten laten gaan wegens bijvoorbeeld studie, stage of een (bij)baan. En dan zijn er nog spelers die gewoonweg andere interesses krijgen die zij leuker vinden dan voetbal en om die reden stoppen met voetballen.

  Eén of twee spelers vallen veelal met wat kunst en vliegwerk op te vangen, zeker als we dit op tijd weten. Maar meerdere spelers wordt al snel problematisch. Zeker in een leeftijdscategorie waarin de aantallen al beperkt zijn. Dan kunnen we vaak niet anders dan een wedstrijd verzetten of een beroep doen op andere teams, soms zelfs uit andere leeftijdscategorieën. In het ergste geval heeft een team langdurig zo weinig spelers dat dit structureel niet meer aangevuld kan worden met spelers uit andere teams, omdat dit dan ten
  koste gaat van die teams. Tot onze grote spijt zijn we dan genoodzaakt en geloof ons, dat doen wij nooit lichtvaardig, om een team zelfs op te heffen en de spelers in te delen bij een ander team.

  Wat als ik het niet eens ben met de indeling?

  Ben je het niet eens met jouw indeling c.q. de indeling van jouw kind of ben je van mening dat een indeling niet zorgvuldig tot stand is gekomen, dan zijn wij meer dan graag bereid om je te woord te staan en je aan de hand van de omstandigheden en onze overwegingen uit te leggen hoe wij tot die indeling gekomen zijn. Dit betekent echter niet dat een indeling aangepast zal worden. We moeten nu eenmaal ergens een streep trekken.

  De teamindeling is echter een continu proces; het gaat een heel jaar door. We beginnen al heel vroeg in het lopende seizoen met de teamindeling van het volgende seizoen. Daarnaast evalueren we regelmatig de huidige teamindeling. Nogmaals is het dit jaar lastiger gebleken, maar denken we toch weer een passende indeling te hebben gemaakt.

  In het nieuwe seizoen doen we dat ook en waar dit echt nodig blijkt, zullen we (waar mogelijk) alsnog tot aanpassing overgaan. Natuurlijk nemen wij ieders commentaar buitengewoon serieus, maar soms hebben we ook geen andere keus en vragen wij je om geduld te bewaren en het eerst eens een tijdje aan te kijken.

  Helaas horen wij wel eens ‘Dan gaat mijn kind eraf….’ Dat hebben wij natuurlijk liever niet, want ieder lid is voor ons belangrijk en evenveel waard als een ander lid. Wij kunnen ons voorstellen dat je – ondanks begrip voor onze zorgvuldige afwegingen en uitleg – niet tevreden bent met de uitkomst. Maar helaas kunnen we niet iedereen tevreden stellen, al zouden we dat willen. Het verenigingsbelang gaat nu eenmaal boven het individuele lid.

  Indelingen klaar en nu…?

  De indelingen zijn gemaakt, de teams kunnen bij de KNVB worden ingeschreven voor het volgende seizoen. Ook dienen wij aan te geven op welk tijdstip wij onze thuiswedstrijden willen spelen. Hierbij houden we altijd rekening met het gegeven dat er tussen de teams geschoven kan worden met spelers, mocht dat nodig zijn. We trachten om ieder team op waarde in te schatten en ze op het eigen niveau in te delen. Wij kunnen er echter niets aan doen dat er nog steeds verenigingen zijn die hun teams te laag indelen en daardoor makkelijk kampioen kunnen worden. Hierdoor kunnen uitslagen voorkomen die thuishoren op een volleybalveld. Ook
  dienen we de trainingstijden te bepalen naar een ieders zin. We zijn afhankelijk van trainers op vrijwillige basis, en proberen ieders wens qua dag en tijd in te vullen

  Tot slot

  Hopelijk hebben wij met onze uitleg een beeld geschetst van de uitdagingen waarvoor wij ons ieder jaar opnieuw weer voor geplaatst zien. Moet je medelijden hebben? Nee hoor, wij doen het graag; in het belang van de vereniging en in het belang van ieder kind. Het enige dat wij wel vragen is een beetje vertrouwen en begrip. Begrip voor onze uitdagingen en voor de moeilijke keuzes die wij regelmatig moeten maken. Hopelijk begrijp je ook dat wij het absoluut niet prettig vinden om wie dan ook teleur te moeten stellen, zeker geen kinderen!

  Wij streven er namelijk naar om op een zorgvuldige en integere manier al onze leden tevreden te stellen en zijn van mening dat we dit op een correcte wijze doen.

  Daarnaast mogen we harstikke trots zijn op wat we met elkaar bereiken. Denk hierbij aan de grote groep mini’s, de aanwas van het meisjesvoetbal en de groeiende kwaliteit van het voetbal in alle leeftijdscategorieën over de gehele breedte!

  We hebben daarbij gemerkt dat juist in dit Corona-jaar er nog meer gevraagd werd van onze trainers en vrijwilligers. Wekelijks meerdere keren je team trainen zonder het spelen was wedstrijden was pittig en kostte soms veel extra energie. Vanaf deze plek willen we daarom alle trainers en vrijwilligers extra bedanken voor afgelopen seizoen en zijn we trots, dat ook komend jaar veel mensen wederom bereid zijn om onze jeugd te begeleiden.

  Wij willen jullie allemaal een prettige zomer(vakantie) wensen en tot volgend seizoen….

  Met vriendelijke sportgroeten,
  Namens de Technische Commissie en Jeugdcommissie Voetbalvereniging ELI